Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Adequate instrumenten en een heldere plannings- en beleidscyclus zijn hiervoor belangrijk. Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school noodzakelijk. Dat betekent beleid formuleren, juist uitvoeren en op een goede manier evalueren of de gestelde doelen bereikt worden.

De kwaliteitszorg op De Botteloef voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt. De volgende indicatoren geven richting aan de zorg voor kwaliteit:

• De school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie
• De school heeft haar doelen geformuleerd
• De school evalueert systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten en van het onderwijs
• De school werkt gericht aan verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs
• De school legt verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit
• De zorg voor kwaliteit is systematisch
• Het schoolplan voldoet aan de wettelijke voorschriften
• De schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften

Onze definitie van kwaliteit is: een doorlopende, professionele houding om ons eigen onderwijs continu te verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich op het voortdurend bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de schoolorganisatie op alle relevante beleidsterreinen. Dit vormt een permanente prikkel tot innovatie ten behoeve van het leren van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie als geheel.

Een belangrijk middel in onze kwaliteitszorg is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Het team, de ouders en leerlingen van groep 6, 7 en 8 geven hun waardering over de school. Het resultaat van dit tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar kinderen, ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling

Didactische ontwikkeling
Wij volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen nauwgezet. In groep 1 en 2 wordt voor alle ontwikkelgebieden gebruik gemaakt van observaties die in kaart worden gebracht door middel van het programma KIJK! Aan de hand van deze observaties en registraties evalueert de leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen en wordt het aanbod aan de behoefte van elk kind aangepast.

Vanaf groep 3 volgen we de vorderingen van de kinderen onder andere door het afnemen van methodegebonden toetsen, Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) en het programma ZIEN!

Alle resultaten worden verzameld in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Met behulp van onder andere dit leerlingvolgsysteem stelt de leerkracht vast of:
• de leerlingen voldoende vooruitgaan
• de leerstof is afgestemd op het niveau van de individuele leerling
• de individuele leerling extra hulp of uitdaging nodig heeft

De intern begeleider bespreekt de resultaten per groep en per individuele leerling met de betreffende groepsleerkrachten op vaste momenten in het schooljaar. Samen wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. Er wordt bepaald of een kind speciale hulp nodig heeft, welke hulp dit kan zijn en hoe deze geboden wordt. Ook kan het voorkomen dat het zinvol is om met de hele of een gedeelte van de groep extra aandacht aan specifieke leeronderdelen te besteden.

Op basis van de onderwijsbehoeften van leerlingen worden individuele en groepshandelingsplannen opgesteld die in de klas worden uitgevoerd. Als er sprake is van een individueel handelingsplan, wordt de desbetreffende ouder op de hoogte gesteld.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Met het programma ZIEN! wordt het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen vanaf groep 3 in kaart gebracht. Dit programma biedt eveneens concrete doelen en handelingsadviezen om het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen te stimuleren, afgestemd op de behoeften van het kind.

Leerlingdossiers
Van elke leerling wordt een digitaal dossier bijgehouden in ons administratiesysteem ParnasSys. In het dossier worden onder andere leerlinggegevens, toetsuitslagen en informatie rond eventuele extra zorg bewaard. Ook handelingsplannen, contacten met externen en verslagen van oudergesprekken komen in het dossier terecht.
Dit administratiesysteem is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van de school en indien nodig medewerkers van het ASKO-bestuursbureau. De gegevens uit het leerlingdossier worden nog 5 jaar bewaard nadat de leerling van school is gegaan. Wij houden ons aan het privacyreglement van ons schoolbestuur: ASKO Privacybeleid

Passend onderwijs
Alle kinderen hebben recht op onderwijs op maat. Hieronder verstaan we onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van de mogelijkheden van kinderen en rekening houdt met wat ze nog niet kunnen. Door de invoering van de wet op Passend Onderwijs gaan in principe alle kinderen naar een reguliere basisschool in hun buurt. Wij hebben ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen met grotere ondersteuningsbehoeften. Wij zullen kinderen met deze behoefte begeleiden, mits wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden.

Op school wordt op diverse manieren leerlingenzorg geboden aan de kinderen. In eerste instantie draagt de leerkracht in de klas deze zorg. In aanvulling daarop zijn er buiten de klas veel mogelijkheden voor extra ondersteuning. Naast interne expertise ten behoeve van de begeleiding, hebben wij ook intensief contact met externe instanties. Zo werken wij onder andere samen met begeleiders van Me-Unique, Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC), LeerZo! en Groei & Glunder. Verder krijgen wij ondersteuning van Stichting Taalhulp, Het ABC en het RID op het gebied van dyslexie.