De Botteloef wil bijdragen aan de ontwikkeling van mensen die waar ook ter wereld met respect voor anderen leren, leven en werken. Door vroeg aandacht te besteden aan wereldburgerschap, leren kinderen elkaar te waarderen, verschillen te verkennen en te erkennen.

Wij leren onze leerlingen:
• kennis te maken met andere culturen
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de omgeving
• democratisch burgerschap en participatie op schoolniveau
• de Engelse taal om als wereldburger te kunnen functioneren

We werken aan deze doelen door:

De Vreedzame School-methode
Wij zijn een Vreedzame School en besteden veel aandacht aan sociale competenties en democratisch burgerschap. Wij leggen de nadruk op een positief en veilig schoolklimaat. De Vreedzame school is, behalve een methode, vooral een manier van omgaan met elkaar.

De kinderen op De Botteloef leren elkaar te zien en te waarderen én leren ze vaardigheden om positief met elkaar om te gaan. Ze leren hun eigen gevoelens kennen en conflicten zelf op te lossen. Daarnaast leren ze op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en de school. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Bovendien bereiden we op deze manier de kinderen voor op de maatschappij. De school zien wij als een mini-maatschappij, waarbinnen de kinderen de gelegenheid krijgen om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School-methode is mediatie. Alle leerlingen leren wat mediatie is en oefenen met het oplossen van conflicten. Leerlingen uit groep 7 en 8 worden opgeleid tot mediator. De gekozen leerlingen krijgen een training in school van De Vreedzame School-coördinator. Zij helpen leerlingen onder schooltijd bij het oplossen van een conflict, wanneer zij er zelf niet uit komen.

Engelse les
Op De Botteloef krijgen de leerlingen vanaf groep 1 wekelijks Engelse les, om later als een echte wereldburger te kunnen functioneren. De lessen worden gegeven met de eigentijdse methode Groove.me, waarbij popmuziek de basis is. Muziek enthousiasmeert en vergroot het zelfvertrouwen van de kinderen.

De kinderen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. Aan het eind van groep 8 kan een kind in het Engels een gesprek voeren, iets vertellen over zichzelf, een eenvoudige tekst lezen en de hoofdlijnen van een Engels lied begrijpen. Met deze vaardigheden maken ze een goede start op het voortgezet onderwijs.

Identiteit
Aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs. We gaan hierbij uit van onze kernwaarden en gebruiken De Vreedzame School-methode.
Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen kennismaken met een diversiteit aan geloven en overtuigingen besteden we aandacht aan geestelijke stromingen en aan feesten die bij bepaalde levensbeschouwingen of -overtuigingen horen. Jaarlijks staat een van de grote wereldgodsdiensten centraal. De kinderen leren erover en zoeken naar verschillen en overeenkomsten.
Zo worden onze leerlingen wereldburgers met een brede kijk op de samenleving.

Leerlingenraad
Basisschool de Botteloef heeft een officiële leerlingenraad. Deze raad kan de school adviseren over allerlei zaken die voor de kinderen belangrijk zijn.

De leerlingenraad heeft als doel om:
• de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
• de verantwoordelijkheid voor zaken op school te bevorderen
• de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
• leerlingen een eigen stem te geven binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen
• de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
• actief burgerschap te bevorderen

Vanaf groep 5 komen leerlingen in aanmerking voor de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert zesmaal per jaar onder schooltijd en wordt begeleid door een leerkracht/directeur. Voorafgaand aan de leerlingenraadvergadering wordt een klassenvergadering gehouden waarin onderwerpen worden aangedragen door de klas. De leerlingenraad vraagt ook bij de school na welke onderwerpen ingebracht moeten worden voor de agenda.

Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie werken we met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod.

De doelen van burgerschap zijn geïntegreerd met de doelen van wereldoriëntatie. We brengen de kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief mee te kunnen doen in de samenleving. Kinderen leren in de projecten naast uiteenlopende thema’s met betrekking tot geschiedenis, aardrijkskunde en biologie ook over onderwerpen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Overige activiteiten
Naast de lessen in de klas worden regelmatig extra projecten en activiteiten georganiseerd rondom (wereld)burgerschap. Een paar voorbeelden:

• project Discussiëren kan je leren, waarbij kinderen op een speelse en constructieve manier discussievaardigheden worden bijgebracht
• excursie naar het gemeentehuis waarbij met het spel Democracity kinderen inzicht krijgen in het bestuur op stads-, provincie- en landsniveau
• gastlessen van bureau Halt en deelname aan de Week van de Mediawijsheid
• diverse excursies naar musea